دوستپسرم زنشو خوابونداومد منو خشن داگی کرد نزاشت نفس بکشم