کدومارو همزمان بکنم تو خودم آبمو بپاچم روشون عشقا نظر بدین / which ones should I choose?